A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Ngân Sơn

“Hoạt động NGLL do nhà trường phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường quản lí và tổ chức cho tất cả các học sinh bao gồm các hình thức: Sinh hoạt tập thể, hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch; Các hình thức lao động sản xuất, sinh hoạt chính trị xã hội, các hoạt động từ thiện, sinh hoạt hội chữ thập đỏ… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học”

 

 

MỤC LỤC

 

 

                                                                                                                   Trang

A. PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                           2

1. Lý do chọn đề tài                                                                              2

2. Mục đích nghiên cứu                                                                         2   

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu                                                               2

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu                                                     2

5. Phương pháp nghiên cứu                                                                  3

B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM                                       4

“Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

ở trường tiểu học Ngân Sơn”

Chương 1 :  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong công                    4

                                  tác giáo dục ở trường tiểu học

1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong công tác giáo dục          4

                                  ở Nhà trường tiểu học

          2. Những khó khăn trong thực tiễn khi tổ chức các hoạt động giáo     5

dục NGLL

            Chương 2 : Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học       6

                                                     Ngân Sơn

1. Đặc điểm tình hình địa phương                                                                       6

2. Đặc điểm tình hình nhà trường                                                         6

Chương 3 :  Biện pháp chính nhằm thực hiện tốt hoạt động                       8

                           GDNGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn

1. Những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo          8

                       viên và học sinh về hoạt động NGLL

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu            9

                                          học Ngân Sơn   

3. Kinh nghiệm về việc tổ chức và kiểm tra đánh giá hoạt động                    10

                giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                     13

1. Kết luận chung                                                                                          13

2. Những kiến nghị và đề xuất                                                                       13

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                  15

PHẦN ĐÁNH, GIÁ XẾP LOẠI CẤP TRƯỜNG                                           16

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP                          17

 

 

 

 


 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÂN SƠN

 

A. PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài :

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL) là một trong hai hoạt động quan trọng (dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục NGLL), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục - đào tạo của nhà trường.

Mục tiêu của hoạt động giáo dục NGLL là giúp học sinh :

- Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp ; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống ; bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội.

- Rèn luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm nâng cao năng lực  tổ chức và điều khiển hoạt động tập thể.

- Góp phần phát triển thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện hằng ngày, có ý thức tham gia hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bắt đầu từ năm học 2002 - 2003, cùng với việc triển khai thay sách giáo khoa lớp 1, chương trình hoạt động giáo dục NGLL cũng được triển khai cho học sinh tiểu học. Điểm mới của chương trình này so với chương trình trước đây là đã xây dựng được chương trình hoạt động giáo dục NGLL, cụ thể hoá phần tự chọn cho học sinh và cho nhà trường, đồng thời cũng xây dựng được tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của học sinh. Điều này tạo cơ sở cho sự quản lý, chỉ đạo thống nhất từ Bộ - Sở - Phòng giáo dục đến các trường học, có cơ sở đánh giá khách quan kết quả hoạt động của học sinh.

2. Mục đích nghiên cứu :

Đề tài này được tiến hành nhằm tìm hiểu, tổng kết những biện pháp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học, từ đó bổ sung nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL,góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu :

           * Khách thể nghiên cứu :

           - Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL.

           - Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và học sinh trường tiểu học Ngân Sơn.

            * Đối tượng nghiên cứu :

Những biện pháptổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Ngân Sơn.

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu :

            * Nhiệm vụ nghiên cứu :

            - Nghiên cứu nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

            - Nghiên cứu thực trạng và biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

 

           

            - Tổng kết những biện pháp chính nhằm tổ chức tốt các hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

            * Phạm vi nghiên cứu :

            - Nội dung, kế hoạch, thực trạng và các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

            - Do điều kiện và thời gian có hạn, tôi chỉ nghiên cứu trong phạm vi trường tiểu học Ngân Sơn.

5. Phương pháp nghiên cứu :

            -Nghiên cứu lý luận : các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức HĐGDNGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

            -Điều tra :

                     + Đối tượng điều tra :

- Giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5.

                     + Địa bàn điều tra : các lớp học ở trường tiểu học Ngân Sơn.

                     + Nội dung điều tra :

- Nhận thức về vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của HĐGDNGLL.

- Những biện pháp cụ thể mà nhà trường đã tiến hành để tổ chức HĐGDNGLL.

- Đánh giá về ưu, nhược điểm của những biện pháp đã áp dụng.

- Những ý kiến đề xuất nhằm thực hiện tốt HĐGDNGLL.

* Các loại phiếu điều tra đối với GVCN lớp nhằm tìm hiểu :

+ Nhận thức về HĐGDNGLL.

+ Việc thực hiện HĐGDNGLL ở lớp chủ nhiệm.

+ Đánh giá về ưu, nhược điểm trong việc tổ chức.

+ Những ý kiến đề xuất.

* Các phiếu điều tra đối với học sinh nhằm tìm hiểu :

+ Hứng thú của HS đối với những HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức.

+ Ý kiến đề nghị của HS về việc tổ chức HĐGDNGLL.

- Phương pháp trò chuyện :trò chuyện với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp, với học sinh tiểu học để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra.

            - Phương pháp quan sát : một số HĐGDNGLL ở Nhà trường để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra.

            - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động : Thu thập, nghiên cứu các kế hoạch và văn bản liên quan đến HĐGDNGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

ở trường tiểu học Ngân Sơn”.

 

Chương 1 :  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong công tác

giáo dục ở trường tiểu học

 

1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong công tác giáo dục ở Nhà trường tiểu học :

            Trong công tác giáo dục, quá trình giáo dục là một bộ phận của quá trình Sư phạm toàn diện, thống nhất.  Quá trình đó không những được thực hiện qua các hoạt động giáo

dục trên lớp mà còn thực hiện qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL).

            Như vậy hoạt động giáo dục NGLL là một bộ phận của công tác giáo dục toàn diện học sinh, nó gắn bó hữu cơ với việc dạy và học trên lớp, nó là một bộ phận trong kế hoạch giáo dục của nhà trường và người giáo viên Tổng phụ trách Đội phải có trách nhiệm tham mưu cùng phối họp thực hiện tất cả các hoạt động giáo dục trong đó có hoạt động NGLL.

            Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Quyết định số 3257/GD - ĐT ngày 08/01/1994 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo đã quy định rõ : “Hoạt động NGLL do nhà trường phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường quản lí và tổ chức cho tất cả các học sinh bao gồm các hình thức: Sinh hoạt tập thể, hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch; Các hình thức lao động sản xuất, sinh hoạt chính trị xã hội, các hoạt động từ thiện, sinh hoạt hội chữ thập đỏ… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học” (Điều 27, chương 3, trang 20).

             Nội dung giáo dục Tiểu học bao gồm : Nội dung dạy các môn học và nội dung hoạt động NGLL.

            Văn bản pháp quy về mục tiêu giáo dục Tiểu học ban hành theo Quyết định số 2957/GD - ĐT ngày 14/11/1994 của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo có nêu rõ là phải xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL trong đó có nêu rõ vai trò của giáo dục NGLL là“Góp phần hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động” (Điều 27, mục 2, chương 2, Luật Giáo dục),

            Như vậy hoạt động gíáo dục  NGLL có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động giáo dục của học sinh, nó là một bộ phận cấu thành chủ yếu trong hoạt động giáo dục trẻ em một cách toàn diện chứ không phải là hoạt động “phụ khoá” trong nhà trường Tiểu học. Hoạt động giáo dục NGLL là cầu nối tạo nên mối quan hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Qua đó, nhà trường phát huy được vai trò tích cực đối với xã hội và ngược lại huy động được sức mạnh của xã hội tham gia phát triển nhà trường và giáo dục học sinh. Nó còn là một trong những kế hoạch đào tạo, giáo dục của nhà trường được quy định trong Điều lệ trường Tiểu học.

Thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn chúng tôi đã củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức cơ bản về văn hoá - khoa học kĩ thuật cho học sinh,

 

 

 

trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh để

học sinh có niềm tin và hành động theo những chuẩn mực đạo đức ; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập cuộc sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện một số kĩ năng giao tiếp, ứng xử, tự quản, tự tổ chức các hoạt động của cá nhân và tập thể ; phát huy vai trò của nhà trường với đời sống xã hội, tạo điều kiện để các lực lượng ngoài xã hội cùng tham gia giáo dục học sinh và xây dựng nhà trường.

2. Những khó khăn trong thực tiễn khi tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL :

            Trong thực tiễn, ở trường tiểu học Ngân Sơn mặc dù đã triển khai hoạt động giáo dục NGLL khá lâu song tôi nhận thấy nhà trường và học sinh vẫn còn bỡ ngỡ trong các hoạt động NGLL ; việc tổ chức và thực hiện các hoạt động NGLL vẫn còn bất cập. Tổng phụ trách Đội là giáo viên kiêm nhiệm, một bộ phận giáo viên chỉ chú trọng đến hoạt động dạy trên lớp và coi hoạt động giáo dục NGLL là một hoạt động “phụ khoá” trong nhà trường. Từ đó dẫn đến việc khai thác, kết hợp các lực lượng giáo dục ; việc tạo ra các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động này còn nhiều hạn chế, gặp hiều khó khăn, chưa được phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2 : Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL

ở trường tiểu học Ngân Sơn

 

1. Đặc điểm tình hình địa phương :

            Đơn vị thị trấn Chí Thạnh là địa phương nằm ở trung tâm huyện Tuy An, Đông giáp xã An Thạch, Tây giáp Xã An Định, Namgiáp xã An Lĩnh, An Cư, Bắc giáp xã An Dân. Địa hình trải dài theo Quốc lộ 1A, có đường sắt, tỉnh lộ 6 đi qua. Là nơi giao lưu buôn bán  với các xã trong huyện. Diện tích tự nhiên là 14,53km2. Tổng số dân là 9454 người, đa số là nông dân nên tập trung chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chỉ có một số ít là công chức, viên chức Nhà nước và mua bán nhỏ. Kinh tế phát triển chủ yếu ở trung tâm thị trấn, Chợ Chí Thạnh. Các khu phố còn lại như Ngân Sơn, Trường Xuân, Long Bình, Chí Đức kinh tế chậm phát triển đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thị trấn Chí Thạnh hiện có hai trường Tiểu học đó là : Trường THTT Chí Thạnh số 1, Trường TH Ngân Sơn.

            Đời sống kinh tế của người dân tuy còn vất vả nhưng nhận thức về giáo dục đã có nhiều chuyển biến. Do được Đảng uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã và nhân dân quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nên nền giáo dục của thị trấn phát triển vào loại khá của huyện.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường :

            Trường Ngân Sơn được xây dựng trong thời Pháp thuộc. Dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn trường được mang tên là Trường tiểu học Ngân Sơn.

            Năm 1975 nước nhà thống nhất, hòa bình được lập lại. Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa tập trung xây dựng chính quyền …, tiếp quản, xây dựng lại và mang tên “Trường cấp 1, 2 Ngân Sơn” rồi đến năm 1979 là “Trường phổ thông cơ sở Ngân Sơn”.

            Để phù hợp với yêu cầu đổi mới về công tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn cách mạng mới. Bộ giáo dục đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục các tỉnh xây dựng đề án trường phổ thông cơ sở thành hai bậc “Tiểu học và Trung học cơ sở”. Trường được mang tên “Trường tiểu học thị trấn Chí Thạnh”.

            Thực hiện đề án tách trường của Bộ giáo dục và đào tạo vào năm 2002 - 2003 Trường được tách ra thành hai trường và mang tên “Trường tiểu học thị trấn Chí Thạnh số 2”. Nhưng không phù hợp với lịch sử phát triển của Nhà trường qua các thời kỳ cho nên đến năm 2007 được Huyện Ủy Tuy An chỉ đạo Phòng giáo dục Tuy An đổi tên thành “Trường tiểu học Ngân Sơn”.

            * Về cơ sở vật chất :

            Trong thời gian chính thức được mang tên Trường tiểu học Ngân Sơn thì cơ sở vật chất của trường được Ủy ban nhân dân huyện Tuy An và Ủy ban nhân dân Thị trấn Chí Thạnh đầu tư kinh phí tu sửa, xây dựng lại 06 phòng học cấp 04 và 08 phòng học cấp 03 (Trường tầng). Tạo ngôi trường khang trang, thoáng mát đáp ứng tốt mọi nhu cầu về giảng dạy, học tập và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Các phòng chức năng tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã được nhà trường trang bị và đã tạo được điều kiện cho giáo viên, học sinh hoạt động bước đầu có hiệu quả song trang thiết bị vẫn còn sơ sài, lạc hậu gây khó khăn cho các hoạt động NGLL.

            Trường có 3 điểm trường Ngân Sơn, Chí Đức, Long Đức cánh nhau 7 - 10km nên việc tổ chức, triển khai các hoạt động NGLL chưa được đồng loạt  và  còn  gặp  rất nhiều

 

 

 

bất cập.

            Sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo, chưa có cây xanh bóng mát rộng rãi, chưa đảm bảo yêu cầu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho học sinh. Có một bia tưởng niệm “Vụ thảm sát Ngân Sơn - Chí Thạnh” phục vụ việc học tập, tìm hiểu của học sinh.

            Tuy những cơ sở vật chất trên mới được xây dựng, mua sắm, bổ sung song đã góp phần tăng cường thúc đẩy chất lượng hoạt động giáo dục NGLL một cách thiết thực và có tiến bộ rõ rệt.

* Về học sinh :

 

            Năm học 2010 - 2011 trường có 14 lớp với  258 học sinh, trong đó :

- Khối 1 có 3 lớp với   :       53 học sinh.

- Khối 2 có 3 lớp với   :       57 học sinh.

- Khối 3 có 3 lớp với   :       52 học sinh.

- Khối 4 có 3 lớp với   :       48 học sinh.

- Khối 5 có 2 lớp với   :       48 học sinh.

            Phần lớn học sinh ngoan, lễ phép, có ý thức vươn lên trong học tập, ưa hoạt động và thích được hoạt động.

* Về giáo viên :

 

            Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường có 23 đồng chí trong đó có 8 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ ; 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn : có 3 đồng chí có trình độ Đại học, 15 đồng chí có trình độ Cao đẳng. Đặc biệt có 1 giáo viên dạy Thể dục, 1 giáo viên dạy Mĩ thuật.

            Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực hoạt động. Bên cạnh đó một số ít giáo viên đứng lớp tuổi đã cao, ngại hoạt động làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động NGLL, hạn chế hứng thú hoạt động của học sinh.

            * Về các lực lượng giáo dục trong nhà trường :

 

- Chi bộ nhà trường : gồm 11 đồng chí đều là những Đảng viên gương mẫu, nhiệt tình luôn đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động của nhà trường.

- Công đoàn nhà trường : Nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tập thể sư phạm nhà trường thực sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, là tổ ấm thứ hai cho mọi thành viên.

Là Tổng phụ trách Đội được phân công trực tiếp phụ trách hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp, đứng trước tình hình đó của nhà trường và thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động giáo dục NGLL, tôi thấy cần có một định hướng đúng đắn, một kế hoạch khả thi để giáo viên và học sinh trường mình tổ chức tốt hoạt động giáo dục NGLL. Và tôi đã chủ động đưa vấn đề này ra bàn bạc với Ban giám hiệu nhà trường, với Hội đồng Sư phạm nhà trường để quyết tâm triển khai hoạt động này và tìm các biện pháp, cách thức, con đường nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục NGLL.                    

Qua triển khai hoạt động giáo dục NGLL trong Nhà trường Trường tiểu học Ngân Sơn, công tác giáo dục NGLL của trường đã thu được một số thành công và tôi cũng đã tích luỹ được một số kinh nghiệm về tổ chức hoạt động NGLL và viết thành sáng kiến kinh nghiệm  : “Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Ngân Sơn”.

 

 

Chương 3 :  Biện pháp chính nhằm thực hiện tốt HĐGDNGLL

ở trường tiểu học Ngân Sơn

 

1. Những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về hoạt động NGLL :

            Là người Tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn trăn trở : mình phải làm gì, làm như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục NGLL nói chung và hoạt động giữa giờ, hoạt động thể thao nói riêng ?

            Muốn nâng cao chất lượng hoạt động NGLL thì trước hết phải có những  tác  động

làm cho mọi thành viên trong nhà trường hiểu rõ vai trò vị trí của hoạt động NGLL để từ đó tích cực tham gia vào hoạt động này. Xác định như vậy nên ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới, tôi đã cùng với các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường suy nghĩ, tìm mọi biện pháp nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động giáo dục NGLL. Ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất đề ra những yêu cầu trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục NGLL.

* Đó là :

            - Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của nhà trường, hiệu trưởng lên kế hoạch và lịch hoạt động trong toàn trường. Trong kế hoạch phải xác định rõ được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể chỉ tiêu phấn đấu và định hướng hoạt động. Bên cạnh đó tôi còn tuyên truyền để mọi người hiểu rõ : Chất lượng dạy học là một quá trình toàn diện, nó không chỉ đánh giá xếp loại về mặt trí dục mà còn được đánh giá xếp loại căn cứ vào hoạt động giáo dục NGLL.

            - Các chỉ tiêu, biện pháp và yêu cầu của hoạt động giáo dục NGLL được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên  để tập thể bàn bạc, thống nhất ; qua đó giúp cho cán bộ, giáo viên thấy được trách nhiệm, vai trò của từng tổ khối, từng thành viên trong nhà trường với việc rèn luyện và tổ chức vui chơi lành mạnh cho học sinh.

            - Yêu cầu giáo viên phải thực hiện nghiêm túc giờ thể dục chính khoá và việc tập luyện thể dục thể thao ở trái buổi. Qua việc học tập rèn luyện đó, giáo viên và học sinh thấy được việc học tập rèn luyện đã có tác dụng xúc tiến quá trình phát triển toàn diện, nhịp nhàng, cân đối của cơ thể ; nâng cao năng lực hoạt động : nhanh nhẹn, khéo léo, nâng dần khả năng thích ứng của cơ thể góp phần tăng cường sức khoẻ, chống đỡ bệnh tật.

            Trong khi tổ chức triển khai mỗi hoạt động, tôi đều mở rộng, phát huy tính dân chủ để khuyến khích giáo viên, học sinh cùng sáng tạo, tìm ra những cách làm sinh động mang tính khả thi đồng thời dựa vào thực tế hoạt động cho phù hợp với điều kiện và khả năng thực hiện của toàn trường, của từng lớp : Chẳng hạn khi triển khai hoạt động múa hát giữa giờ thì tôi hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm và triển khai hoạt động tới học sinh song khi thực hiện thì với học sinh lớp 3, 4, 5 không có vấn đề gì ; còn với lớp 1, 2 thì khó nên theo tình hình thực tế và ý kiến dân chủ, tôi đã cho thực hiện theo phương châm “người biết thì dạy người chưa biết”  tức là cho học sinh lớp 4, 5 kèm, hướng dẫn lại cho học sinh lớp 1, 2.

            - Thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh, các cuộc họp Hội đồng Sư phạm tôi đã chủ động nêu tác dụng, tuyên truyền về các hoạt động giáo dục NGLL và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm kêu gọi, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng  trong  và ngoài

 

nhà trường đối với công tác này.

            Như vậy với biện pháp “dân chủ hoá”  tôi đã làm cho mọi người nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục NGLL từ đó dẫn đến sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục này đặc biệt là hoạt động giữa giờ và hoạt động thể dục thể thao.

  2. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn :

            Nhìn lại kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục NGLL của những năm trước đây, tôi thấy kế hoạch còn nặng về hình thức : chưa cụ thể, chưa chi tiết, thiếu tính khả thi, việc phân công phân nhiệm chưa phù hợp với thực tế của từng giai đoạn. Các hoạt động vui chơi giữa buổi học và việc chăm lo tập luyện cho các đội tuyển còn mang tính chất giao khoán cho một số các nhân.

            Trước những vướng mắc và hạn chế nói trên,  để  kế  hoạch  hoạt động  giáo  dục

NGLL được sát thực và có tính khả thi, tôi đã dựa vào chỉ thị nhiệm vụ năm học đồng thời tiến hành điều tra cơ bản tình hình cụ thể của địa phương, của nhà trường, học sinh … từ đó mà xác định yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đề ra chỉ tiêu phấn đấu và dựa vào chương trình hướng dẫn mà chọn những hoạt động cho thích hợp.

            Việc lập kế hoạch tôi thực hiện qua 3 bước :

2.1. Xây dựng kế hoạch tổng thể : được thông qua Chi bộ, Đại hội công nhân viên chức làm cho mọi người có định hướng về công việc theo thời gian.

2.2. Xây dựng kế hoạch hàng tháng : thông qua tập thể giáo viên ; xác định rõ các công việc, có thời gian biểu đến từng tuần ; ưu tiên hoạt động chủ đề theo từng tháng.

2.3. Xây dựng kế hoạch tuần : được thể hiện chi tiết hơn về ngày, tháng, công việc.

Kế hoạch này có thể thông báo cho giáo viên và học sinh biết trước trong buổi sinh hoạt cuối tuần hoặc tiết chào cờ đầu tuần.

            Trong suốt năm học, kế hoạch và lịch hoạt động được sắp xếp theo nền nếp cụ thể hàng ngày trong tuần :

 

* Kế hoạch hoạt động giữa giờ :

 

Buổi

             Thứ

2

3

4

5

6

 

Buổi sáng

Múa hát tập thể

Thể dục giữa giờ

Múa hát tập thể

Thể dục, vui chơi

Múa hát tập thể, vui chơi

 

 

Buổi chiều

Múa hát tập thể

Thể dục, vui chơi

Múa hát tập thể

Thể dục, vui chơi

Múa hát tập thể, vui chơi

 

Theo kế hoạch, đảm bảo 100% học sinh nắm vững bài thể dục giữa giờ và 4 bài hát múa tập thể.

            Trong giờ ra chơi giữa buổi, cùng với việc tổ chức cho học sinh tham gia tập thể dục giữa giờ hoặc múa hát tập thể còn xen kẽ tổ chức cho các em chơi các trò chơi dân gian quy định hoặc tham gia lao động vệ sinh với phong trào “Tiếng trống sạch trường”, “5 phút sạch sân trường”.

 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch tổng thể của nhà trường, việc tập luyện thể dục thể thao cũng

lên kế hoạch tập luyện cụ thể, rõ ràng.

 

Buổi chiều

Khối lớp

Môn

Người phụ trách

2

1

Cờ vua

Bùi Kim Lang

3

2

Cờ vua

Võ Kim Hòa

4

3

Cờ vua

Bùi Kim Lang.

5

4

Cờ vua, điền kinh, đá cầu

Ngô Hoàng Vũ, Lê Văn Thái.

6

5

Cờ vua, điền kinh

Đỗ Thanh Nhật

7

Đội tuyển 4,5

Bóng đá mi ni

Aerobic

Lê Văn Thái.

Đỗ Thanh Nhật

Khi lập được kế hoạch, tôi thông qua Hội đồng Sư phạm đồng thời phối hợp các bộ phận lập kế hoạch riêng. Mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường đều thấy rằng : so với kế hoạch cũ thì kế hoạch mới phù hợp hơn, thiết thực hơn, cụ thể hơn và có tính khả thi hơn nên tất cả đều nhiệt tình ủng hộ.

3. Kinh nghiệm về việc tổ chức và kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học Ngân Sơn:

3.1. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL.

            Việc lập kế hoạch tuy là nhiệm vụ quan trọng nhưng mới chỉ là giai đoạn đầu của kế hoạch hoá. Để kế hoạch trở thành hiện thực thì việc tổ chức thực hiện kế hoạch là yếu tố quyết định. Quán triệt tinh thần đó, tôi đã tham mưu với Lãnh đạo Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL gồm các thành viên :

            - Đại diện chi uỷ                   -           Đồng chí :   Võ Thị Hồng Hảo.

            - Đại diện Công đoàn           -           Đồng chí :   Ngô Hoàng Vũ.

            - Tổng phụ trách Đội           -           Đồng chí :   Đỗ Thanh Nhật.

            - Đại diện Hội cha mẹ học sinh, Ông             :  Phan Tấn Tài

            - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm.

            Ban chỉ đạo đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, thông qua kế hoạch hoạt động.

3.2. Tổ chức các hoạt động giờ ra chơi.

            - Hoạt động giờ ra chơi dựa trên quy định của Phòng giáo dục - đào tạo với các hình thức :

            + Múa hát tập thể theo qui định.

            + Tập bài thể dục giữa giờ chống mệt mỏi.

            + Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian lành mạnh.

            Các hoạt động này được tổ chức ngay trên sân trường, cách thức theo đơn vị lớp hoặc toàn trường.

            - Trong các buổi hoạt động giữa giờ, cùng với bài thể dục tay không còn tổ chức các bài thể dục nhiệp điệu Aerobic được tập luyện để đồng diễn phục vụ các ngày lễ lớn.

            Bản thân tôi là Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm hướng dẫn, uốn nắn, sửa chữa những sai sót cho học sinh tập đúng, tập đẹp. Trong tập luyện có những nòng cốt là cán sự lớp, những học sinh có năng lực sở trường làm phụ trợ ở những tuần đầu, tôi xếp đội hình các em lớp 4, 5 xen kẽ lớp 1, 2 để các em lớp lớn hướng dẫn thêm cho các em lớp nhỏ.

 

 

            - Các buổi sinh hoạt văn nghệ múa hát tập thể được sự khổ công và tận lực của  tất

cả mọi người. Các bài múa tập thể quy định trong năm học đều được tôi trực tiếp đi tiếp thu về triển khai, hướng dẫn tới giáo viên và chọn dạy một đội học sinh làm mẫu sau đó mới triển khai tới học sinh toàn trường. Sau khi các em đã nắm chắc và thành thạo các động tác mới cho các em thực hành trên nền nhạc. Làm như vậy, khi luyện tập, các em vừa được quan sát mẫu trực tiếp vừa được hướng dẫn của tôi vừa được giáo viên chỉ bảo nên tiếp thu nhanh và đạt hiệu quả cao.

            Các hoạt động vui chơi : Trò chơi thể thao, trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian được tổ chức đều đặn như : đá cầu, nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, u quạ… Các trò chơi này mang tính tập thể cao, luôn được thay đổi dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú được triển khai theo từng nhóm, lớp.

            - Các hoạt động giữa giờ ra chơi thường xuyên có sự giám sát của Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, Đội sao đỏ. Sau mỗi buổi tập, lớp trực tuần và Tổng phụ trách đều nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.

            Mỗi lần tổ chức triển khai các hoạt động, chúng tôi đều họp rút kinh nghiệm để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Sau mỗi buổi hoạt động có đánh giá hoạt động của từng lớp công khai trên bảng tin của nhà trường và cuối tuần, cuối tháng đều xếp loại thi đua về hoạt động giữa giờ ra chơi giữa các lớp.

            - Hoạt động ra chơi giữa giờ đã thực sự lôi cuốn, thu hút 100% học sinh trường tôi tham gia một cách tự nguyện, tự giác. Những nội dung hoạt động được tổ chức đa dạng phong phú hấp dẫn, sát thực với học sinh, phát huy khả năng tìm tòi học hỏi của học sinh, giúp học sinh tự trau dồi chủ động sáng tạo sau khi tham gia các hoạt động.

            Thông qua các hoạt động tập thể trong giờ ra chơi đã làm cho các em biết yêu thương, đoàn kết thân ái nhau hơn ; không có sự tách biệt giữa nam và nữ, giữa các nhóm, tổ, lớp với nhau. Sau những phút sinh hoạt, hoạt động ở giờ ra chơi, học sinh thoải mái hơn, tiếp thu bài tốt hơn.

3.3. Tổ chức hoạt động thể dục thể thao và các đội tuyển.

            Trong tổ chức chỉ đạo hoạt động NGLL, tôi và Ban giám hiệu Trường tiểu học Ngân Sơn không chỉ thành công trong tổ chức các hoạt động trong giờ ra chơi mà còn rất thành công trong hoạt động thể dục thể thao, xây dựng các đội tuyển của nhà trường.

            Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao đã được đưa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường. Ngay từ đầu năm học, tất cả các lớp đều phải đăng kí danh sách học sinh tham gia từng môn thể thao theo quy định theo kế hoạch của nhà trường.

* Quy định luyện tập thể dục thể thao:

 

Khối

        Môn    

Cờ vua

Đá cầu

Bóng đá

Aerobic

Điền kinh

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

Khối 1

Bắt buộc

Bắt buộc

Khuyến khích

Khuyến khích

Không

Không

Không

Không

Khuyến khích

Khuyến khích

 

Khối 2

Bắt buộc

Bắt buộc

Khuyến khích

Khuyến khích

Không

Không

Không

Không

Khuyến khích

Khuyến khích

 

Khối 3

Bắt buộc

Bắt buộc

Khuyến khích

Khuyến khích

Khuyến khích

Không

Khuyến khích

Khuyến khích

Bắt

buộc

Khuyến khích

 

Khối 4

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Không

Không

Bắt

buộc

Bắt

buộc

Bắt

buộc

 

Khối 5

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Không

Không

Bắt

buộc

Bắt

buộc

Bắt

buộc

 

Việc tập luyện tham gia các hoạt động thể thao của các lớp được thực hiện vào tiết hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đôi, Sao theo từng khối lớp, từng khu theo lịch đã sắp xếp dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên trách hoạt giáo viên có năng lực đã được Ban giám hiệu chỉ đạo lựa chọn.

            Sau một thời gian các giáo viên hướng dẫn lựa chọn học sinh có năng khiếu từng môn vào đội tuyển trong đó có đội tuyển chính thức và đội tuyển dự bị để tham gia thi các cấp.

            Học sinh trong các đội tuyển được tập luyện thường xuyên trong các giờ hoạt động ngoại khoá. Nội dung và thời gian tập luyện được sắp xếp cân đối, phù hợp, đảm bảo tính vừa sức, an toàn cho các em.

            Để khai thác và phát huy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng, tôi đã cùng Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ vận động Hội cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên… giúp đỡ tổ chức luyện tập cho các em. Nhờ các lực lượng này, giúp các em luyện tập, chỉ dẫn những thao tác kỹ thuật cho các em tốt hơn.

            Trường còn tổ chức cho các em thi đấu và mở rộng khả năng giao lưu với bên ngoài cho các em.

            Mỗi năm một lần nhà trường tổ chức thi đấu đồng diễn thể dục và các hoạt động thể thao, Hội khoẻ Phù Đổng đánh giá xếp loại hoạt động ngoài giờ cho các lớp và kịp thời khen thưởng động viên các tập thể và cá nhân có thành tích nhằm đẩy mạnh hoạt động trong nhà trường. Cuối mỗi năm học trường còn ra quyết định khen thưởng cho các em đạt thành tích trong thể dục thể thao bằng giấy khen và phần thưởng.

            Trong luyện tập tổ chức các hoạt động, nhà trường cũng rất chú ý tới việc đảm bảo an toàn cho các em, tạo kinh phí hoạt động cho phù hợp.

* Kết quả đạt được :

            Trong năm học vừa qua, phong trào thể dục thể thao, nền nếp hoạt động giữa giờ của trường tiểu học Ngân Sơn phát triển mạnh và có hiệu quả tốt. Qua đợt kiểm tra hoạt động NGLL của Hội đồng Đội huyện - Phòng giáo dục và đào tạo Tuy An, nền nếp hoạt động giữa giờ của nhà trường đạt loại tốt ; các đợt thi thể dục thể thao đều có kết quả tốt.

            Bên cạnh đó Tổ chức Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trong Nhà trường là lực lượng nồng cốt trực tiếp tham gia vào các hoạt động NGLL đã gặt hái nhiều thành công trong năm học. Được Hội đồng Đội - Phòng giáo dục kiểm tra đánh giá và xếp loại “Liên đội xuất sắc”.

            Đối chiếu, so sánh với việc chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp của các năm  trước

bạn tôi thấy cách tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL trong năm học 2010 - 2011 của mình ở Trường tiểu học Ngân Sơn là có hiệu quả cao. Thành tích đó đã được Đảng uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân hết lời ca ngợi. Song tôi vẫn thấy bản thân mình cùng tập thể nhà trường còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, học hỏi thêm công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL nói riêng ; các hoạt động của nhà trường nói chung để nội dung hoạt động sáng tạo, phong phú hơn nữa ; điều kiện phục vụ cho hoạt động đầy đủ, hiện đại hơn nữa để luôn hấp dẫn đối với học sinh và có hiệu quả cao hơn trong việc giáo dục hoạt động NGLL nói riêng, giáo dục toàn diện nói chung của nhà trường.

 

 

 

 

 

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

1. Kết luận chung :

            Hoạt động giáo dục NGLL mà cụ thể là hoạt động giờ ra chơi, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ và hoạt động ngoại khóa của trường tiểu học Ngân Sơn trong  năm học vừa qua đã có sự chuyển biến lớn cả về nhận thức và chất lượng hoạt động nhờ sự đổi mới suy nghĩ  và mạnh dạn trong việc lập kế hoạch và được cấp Ủy chi bộ, Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL của bản thân tôi cùng Ban giám hiệu nhà trường. Qua nghiên cứu và việc làm thực tiễn của mình cùng tập thể Sư phạm trường tiểu học Ngân Sơn tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau :

1.1. Cần tạo ra sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức trong các lực lượng giáo dục.Từ cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên tới các lực lượng trong và ngoài nhà trường đều phải có nhận thức đúng đắn về hoạt động giáo dục NGLL.

            Lãnh đạo nhà trường, đội ngũ giáo viên - là nòng cốt trong công việc - phải nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL. Nhà trường phải xây dựng được một lực lượng vững vàng từ Chi bộ, Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn đến các giáo viên chủ nhiệm để thống nhất quan điểm xây dựng các hoạt động. Các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường phải nhiệt tình ủng hộ, phối hợp tham gia xây dựng phong trào giáo dục của nhà trường.

1.2. Xây dựng kế hoạch.

            Kế hoạch phải xây dựng cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tiễn ; có tính khả thi ; không lập khuôn máy móc mà cần có sự điều chỉnh kế hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương đúng với sự chỉ đạo của cấp quản lí cao hơn. Đặc biệt là kế hoạch xây dựng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất,  lịch  hoạt động  phải có

tính khả thi cao.

1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch.

            Cán bộ quản lí phải tuân theo các quy trình quản lí tổ chức khoa học. Ban chỉ đạo phải nắm chắc kế hoạch cụ thể từng ngày, từng tuần, từng tháng. Chú trọng lựa chọn, sắp xếp, phân công đúng người, đúng việc vào các tiểu ban hoạt động ; các tiểu ban này phải triển khai đồng bộ các hoạt động theo đúng kế hoạch, đúng chủ đề năm học, chủ đề tháng.

1.4. Giám sát quá trình thực hiện kế hoạch.

            Trong quá trình thực hiện kế hoạch phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xếp loại theo tiêu chí đã đề ra ; động viên, khen thưởng kịp thời. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện ra những sai sót, lệch lạc cần điều chỉnh, uốn nắn kịp thời để hoạt động mang lại hiệu qủa cao hơn.

2. Những kiến nghị và đề xuất:

2.1. Đối với Phòng giáo dục - đào tạo.

            - Đề nghị Phòng giáo dục - đào tạo hàng năm tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục NGLL cho cấp quản lí nhà trường và giáo viên Tổng phụ trách Đội. Tổ chức lớp bồi dưỡng huấn luyện về các môn thể dục thể thao ; tổ chức thi nghiệp vụ cho giáo viên dạy chuyên Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật và Tổng phụ trách Đội.

            - Có đủ giáo viên bộ môn : Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc cho các nhà trường.

            - Hỗ trợ thêm các thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục NGLL.

 


2.2. Đối với địa phương.

            - Tăng cường hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất cho nhà trường như phòng Mỹ thuật, Âm nhạc… sân chơi, bãi tập.

            - Phối hợp vận động các lực lượng cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ thêm cho nhà trường có đầy đủ các điều kiện tổ chức các hoạt động.

2.3. Đối với Nhà trường.

            - Luôn coi trọng và chỉ đạo tốt hơn nữa hoạt động giáo dục NGLL. Có chế độ bồi dưỡng cho giáo viên tham gia tập luyện cho đội tuyển.

            - Mua sắm thêm trang thiết bị có chất lượng phục vụ cho hoạt động giáo dục NGLL.

            - Tạo điều kiện cho Tổng phụ trách Đội, giáo viên Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc đi học tập kinh nghiệm ở các trường trọng điểm trong huyện.

            * Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm nảy sinh từ tình hình thực tế của đơn vị trường tiểu học Ngân Sơn, chỉ mang tính chất, phạm vi ở cấp cơ sở. Rất mong sự đóng góp của các cấp lãnh đạo, lãnh đạo nhà trường, Ban giám hiệu, Hội đồng Sư phạm, các tổ chức đoàn thể, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để kinh nghiệm này được hoàn thiện hơn, để bản thân tôi rút ra bài học và phối hợp tổ chức tốt hơn các hoạt động giáo dục NGLL và đem lại hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh trường tiểu học Ngân Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Chí Thạnh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

                                                                             Người viết

 

 

 

 

 

                                                                                    Đỗ Thanh Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.     Điều lệ trường tiểu học.

2.     Hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung :

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

dành cho giáo viên tiểu học.

3.     Sách giáo khoa môn :

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Lớp 6.

4.     Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của Liên đội năm học 2010 - 2011.

5.     Quyết định số 3257/GD-ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

6.     Quyết định số 2957/GD-ĐT, ngày 14/11/1997 của Bộ giáo dục và đài tạo.

7.     Sách môđun :

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

8.     Sách môđun :

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

9.     Sách môđun :

ĐẠO ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

10.                        Sách môđun :

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

11.                        Tạp chí thế giới trong ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

1. Đổi mới :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Lợi ích :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Khoa học :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Khả thi :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Hợp lệ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên

Tiêu

chuẩn

Tiêu chí

Điểm đạt

 

1

Đổi mới

1

Có đối tượng nghiên cứu

 

2

 

Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công vụ.

 

3

Có đề xuất hướng nghiên cứu mới

 

2

Lợi ích

4

Có chứng cứ cho thấy SKKN đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin, đáng khen (phân biệt SK chưa áp dụng với SK đã án dụng)

 

3

Khoa học

5

 

Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của đơn vị.

 

6

Đạt logic, nội dung văn bản SKKN dễ hiểu.

 

4

Khả thi

7

Có thể áp dụng SKKN cho nhiều người, ở nhiều nơi.

 

5

Hợp lệ

8

Hình thức văn bản theo qui định của các cấp quản lí thi đua đã qui định.

 

 

 

 

Tổng hợp

 

 

 

 

 

Xếp loại

 

 

                                                                                               

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 


Nguồn:nganson-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 42
Năm 2021 : 42